امکانات قالب

تابلو قیمت با شخصی سازی دکمه خرید

پنل برنز
پلن برنز
199 تومان 200MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پنل نقره ای
پلن نقره ای
399 تومان 500MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پنل طلایی
پلن نقره ای
499 تومان 2000MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
امکانات قالب

تابلو قیمت ها با استایل متفاوت

پنل برنز
پلن برنز
199 تومان 200MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پنل نقره ای
پلن نقره ای
399 تومان 500MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پنل طلایی
پلن نقره ای
499 تومان 2000MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
امکانات قالب

تابلو قیمت با دکمه اضافه به سبد خرید

پنل استاندارد
استاندارد
160 تومان 1000MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پنل نقره ای
نقره ای
260 تومان 2000MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پنل حرفه ای
حرفه ای
360 تومان 3000MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پنل ویژه
ویژه
460 تومان 5000MB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
سایر امکانات نامحدود