گرادیانت

بصورت خطی

بالا - پایین

بصورت خطی

چپ - راست

دایره متمرکز

وسط - وسط

دایره متمرکز

چپ - بالا

دایره متمرکز

وسط - پایین

پایین به بالا

سایه - روشن

بالا به پایین

سایه - روشن